Pavlichenko Olena – is the Executive director at Playtestix and is member of the original core team. Playtestix specializes in playtesting – evaluating of mobile games and applications by the target audience, real users of similar or related products.

Elena Pavlichenko has worked for outsourcing, product and market research companies. Her sphere of expertise includes market research, mobile development management and promotion of games and applications on different platforms.”

Lecture: “Enhance the product by 25% for 5% of the budget”.

Track: Mobile Tech.

Lecture level: Medial

Abstract:

  • Research methods that should be used to determine the quality of your product (game, application).
  • Playtest as an opportunity to decrease (by 40%) development costs, and a tool for improving the quality of your product by 25%.
  • Selection of the audience, drafting questionnaires, independent conduction of playtest (as an integral part of the iterative development)
  • Who are interested in presentation: App and game developers – from indie to professional developers and big dev outsourcing companies .


Павліченко Олена – є виконавчим директором компанії Playtestix і входить в початковий склад команди. Компанія Playtestix спеціалізується на проведенні плейтестів – оцінок мобільних ігор і додатків представниками цільової аудиторії, реальними користувачами аналогічних або суміжних продуктів.

Олена має досвід роботи в аутсорсингових, продуктових, а також дослідницьких компаніях. Сфери компетентності – проведення досліджень, управління процесами створення мобільних продуктів, просування ігор і додатків на різних платформах.

Назва доповіді: “Як за 5% від бюджету на створення продукту поліпшити його на 25%”.

Потік: Mobile Tech

Рівень доповіді: Середній

Основні тези доповіді:

  • Дослідницькі методики, які варто застосовувати для визначення якості вашого продукту (гри, додатку).
  • Плейтест як можливість скорочення (на 40%) витрат на розробку, а також інструмент для покращення якості вашого продукту на 25%.
  • Підбір цільової аудиторії, складання анкети, самостійне проведення плейтесту (як невід’ємної частини ітераційної розробки).
  • Доповідь буде цікава: Розробникам додатків, ігор – від інді до професійних розробників і великих аутсорсорcингових компаній.